دوره آموزش Multi Threading در پایتون

دوره آموزش Multi Threading در پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش تست نویسی در پایتون

دوره آموزش تست نویسی در پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره اول آموزش فلسک(Flask)

دوره اول آموزش فلسک(Flask)

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش DRF جنگو

دوره آموزش DRF جنگو

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش سلری(celery)

دوره آموزش سلری(celery)

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
آموزش پیشرفته جنگو - ساخت فروشگاه اینترنتی
دوره آموزش Matplotlib پایتون

دوره آموزش Matplotlib پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش RabbitMQ

دوره آموزش RabbitMQ

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش گیت(git)

دوره آموزش گیت(git)

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
آموزش پروژه محور جنگو - ساخت شبکه اجتماعی
دوره آموزش ردیس(redis)

دوره آموزش ردیس(redis)

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره اول آموزش جنگو (django)

دوره اول آموزش جنگو (django)

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
مونگارد