تمام دوره ها

دوره ساخت شبکه اجتماعی با جنگو

دوره ساخت شبکه اجتماعی با جنگو

دوره آموزش Redis

دوره آموزش Redis

دوره ساخت وبلاگ با جنگو

دوره ساخت وبلاگ با جنگو

دوره آموزش مقدماتی جنگو

دوره آموزش مقدماتی جنگو

دوره اول آموزش پروژه محور پایتون

دوره اول آموزش پروژه محور پایتون

دوره آموزش MongoDB

دوره آموزش MongoDB

دوره آموزش Design Patterns در پایتون

دوره آموزش Design Patterns در پایتون

دوره آموزش web scraping در پایتون

دوره آموزش web scraping در پایتون

دوره آموزش regex در پایتون

دوره آموزش regex در پایتون

دوره آموزش SQL

دوره آموزش SQL

دوره آموزش مقدماتی پایتون

دوره آموزش مقدماتی پایتون