دوره آموزش تست نویسی در پایتون

دوره آموزش تست نویسی در پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره اول آموزش فلسک(Flask)

دوره اول آموزش فلسک(Flask)

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش DRF

دوره آموزش DRF

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش سلری(celery) پایتون

دوره آموزش سلری(celery) پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
آموزش پیشرفته جنگو - ساخت فروشگاه اینترنتی
دوره آموزش Matplotlib پایتون

دوره آموزش Matplotlib پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش RabbitMQ

دوره آموزش RabbitMQ

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش گیت(git)

دوره آموزش گیت(git)

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
آموزش پروژه محور جنگو - ساخت شبکه اجتماعی
دوره آموزش ردیس(redis)

دوره آموزش ردیس(redis)

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره اول آموزش جنگو(django)

دوره اول آموزش جنگو(django)

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره اول آموزش پروژه محور پایتون

دوره اول آموزش پروژه محور پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
مونگارد