دوره آموزش git

گیت یک نرم‌افزار کنترل نسخه و از مدل نرم‌افزارهای آزاد و متن‌باز برای بازنگری کد منبع توزیع شده و مدیریت منبع کد است که برای دنبال کردن تغییر فایل‌های کامپیوتری و دنبال کردن کارهای انجام شده روی آن‌ها توسط افراد مختلف است. هدف اولیه این نرم‌افزار برای استفاده در پروژه‌های نرم‌افزاری بوده‌است ولی می‌توان از آن تنها برای دنبال کردن تغییر فایل‌ها هم استفاده کرد.

 


0

intro

7:14

رایگان

1

init

9:8

رایگان

2

three levels

13:27

رایگان

4

three levels (قسمت دوم)

9:11

رایگان

5

log

9:51

رایگان

6

branch (قسمت اول)

7:44

رایگان

7

branch (قسمت دوم)

7:44

رایگان

8

checkout

4:45

رایگان

9

revert

5:46

رایگان

10

reset

6:2

رایگان

11

gitignore

7:22

رایگان

12

github

14:28

رایگان

13

github branches

6:59

رایگان

14

github issues

4:3

رایگان

15

github README file

5:43

رایگان

16

fork

12:19

رایگان

17

merge conflict

8:26

رایگان

18

github conflict

7:37

رایگان