دوره آموزش Multi Processing در پایتون

دوره آموزش Multi Processing در پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش FastAPI

دوره آموزش FastAPI

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش gitlab cicd

دوره آموزش gitlab cicd

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش Nginx

دوره آموزش Nginx

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش شل اسکریپت نویسی(shell scripting)

دوره آموزش شل اسکریپت نویسی(shell scripting)

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش GraphQL در پایتون

دوره آموزش GraphQL در پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش الگوریتم‌نویسی در پایتون

دوره آموزش الگوریتم‌نویسی در پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش لینوکس(linux)

دوره آموزش لینوکس(linux)

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش داکر(docker)

دوره آموزش داکر(docker)

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش Descriptors در پایتون

دوره آموزش Descriptors در پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره ساخت وبلاگ با فلسک

دوره ساخت وبلاگ با فلسک

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش Multi Threading در پایتون

دوره آموزش Multi Threading در پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
مونگارد