دوره آموزش Redis

ردیس یک دیتابیس متن باز و رایگانِ Nosql، از نوع کلید-مقدار (key-value) است. ردیس از انواع مختلفی از داده ها مثل string, hash, list, set, sorted set پشتیبانی میکند. ردیس اطلاعات را به صورت in-memory ذخیره کرده که باعث افزایش سرعت نوشتن/خواندن میشود. بیشترین استفاده از این دیتابیس به عنوان حافظه نهان(cache) است هر چند که میتوان به عنوان دیتابیس اصلی یا کارگزار پیام(message broker) هم از آن استفاده کرد. برای نصب ردیس حتما پیشنهاد میشود که از سیستم عامل لینوکس استفاده کنید.


0

intro

10:57

رایگان

1

Nosql vs. RDBMS

8:35

رایگان

2

key

17:5

رایگان

3

string

12:41

4

list

17:10

5

hash

11:52

6

set

10:29

7

sorted set

7:57

8

HyperLogLog

4:1

9

pub/sub

11:53

10

transaction

5:50

11

config

10:5

رایگان

12

pipeline

5:7

13

persistence

15:40

15

benchmark

6:4

16

server

5:37