ماژول atexit پایتون

ماژول atexit پایتون

امیرحسین بیگدلو
آنالیز کد با pylint پایتون

آنالیز کد با pylint پایتون

امیرحسین بیگدلو
آموزش monkey patch در پایتون

آموزش monkey patch در پایتون

امیرحسین بیگدلو
آموزش NotImplemented در پایتون

آموزش NotImplemented در پایتون

امیرحسین بیگدلو
مدیریت حافظه و ماژول gc در پایتون
متد init_subclass در پایتون

متد init_subclass در پایتون

امیرحسین بیگدلو
ویدیو کار با ChoiceField در جنگو
ویدیو آموزش متد missing در پایتون
ویدیو کار با content types در جنگو
ماژول heapq پایتون

ماژول heapq پایتون

امیرحسین بیگدلو
مونگارد