تمام دوره ها

دوره آموزش Nginx

دوره آموزش Nginx

دوره آموزش shell scripting

دوره آموزش shell scripting

دوره آموزش GraphQL

دوره آموزش GraphQL

دوره نهایی آموزش جنگو

دوره نهایی آموزش جنگو

دوره آموزش الگوریتم‌نویسی در پایتون

دوره آموزش الگوریتم‌نویسی در پایتون

دوره آموزش لینوکس

دوره آموزش لینوکس

دوره آموزش Docker

دوره آموزش Docker

دوره آموزش Descriptors در پایتون

دوره آموزش Descriptors در پایتون

دوره آموزش کار با celery در جنگو

دوره آموزش کار با celery در جنگو

دوره ساخت وبلاگ با فلسک

دوره ساخت وبلاگ با فلسک

دوره آموزش Multi Threading در پایتون

دوره آموزش Multi Threading در پایتون

دوره آموزش unittest در پایتون

دوره آموزش unittest در پایتون