دوره آموزش یادگیری عمیق با Tensorflow پایتون

دوره آموزش یادگیری عمیق با Tensorflow پایتون

درحال ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش یادگیری ماشین با پایتون

دوره آموزش یادگیری ماشین با پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش ریاضیات یادگیری ماشین

دوره آموزش ریاضیات یادگیری ماشین

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش امنیت در وب

دوره آموزش امنیت در وب

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش طراحی پایگاه داده(database)

دوره آموزش طراحی پایگاه داده(database)

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش pandas پایتون

دوره آموزش pandas پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش numpy پایتون

دوره آموزش numpy پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره‌ آموزش تست نویسی در جنگو

دوره‌ آموزش تست نویسی در جنگو

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش الستیک سرچ

دوره آموزش الستیک سرچ

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش asyncio در پایتون

دوره آموزش asyncio در پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش CBV در جنگو

دوره آموزش CBV در جنگو

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش دیتابیس پستگرس postgresql

دوره آموزش دیتابیس پستگرس postgresql

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
مونگارد