دوره آموزش یادگیری ماشین با scikit-learn پایتون
دوره آموزش ریاضیات یادگیری ماشین

دوره آموزش ریاضیات یادگیری ماشین

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش امنیت در وب

دوره آموزش امنیت در وب

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش طراحی دیتابیس

دوره آموزش طراحی دیتابیس

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش pandas پایتون

دوره آموزش pandas پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش numpy پایتون

دوره آموزش numpy پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره‌ آموزش تست نویسی در جنگو

دوره‌ آموزش تست نویسی در جنگو

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش الستیک سرچ(elasticsearch)

دوره آموزش الستیک سرچ(elasticsearch)

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش asyncio در پایتون

دوره آموزش asyncio در پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش CBV در جنگو

دوره آموزش CBV در جنگو

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش دیتابیس پستگرس (postgresql)

دوره آموزش دیتابیس پستگرس (postgresql)

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش دیتابیس Neo4j

دوره آموزش دیتابیس Neo4j

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
مونگارد