دوره آموزش ریاضیات یادگیری ماشین

دوره آموزش ریاضیات یادگیری ماشین

درحال ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش امنیت در وب

دوره آموزش امنیت در وب

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش طراحی دیتابیس

دوره آموزش طراحی دیتابیس

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش pandas پایتون

دوره آموزش pandas پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش numpy پایتون

دوره آموزش numpy پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره‌ آموزش تست نویسی در جنگو

دوره‌ آموزش تست نویسی در جنگو

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش elastic search

دوره آموزش elastic search

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش asyncio در پایتون

دوره آموزش asyncio در پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش CBV در جنگو

دوره آموزش CBV در جنگو

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش دیتابیس پستگرس (postgresql)

دوره آموزش دیتابیس پستگرس (postgresql)

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش دیتابیس Neo4j

دوره آموزش دیتابیس Neo4j

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش ساخت Forum با فلسک

دوره آموزش ساخت Forum با فلسک

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
مونگارد