دوره آموزش unittest در پایتون

تقریبا در همه زمینه‌ها، محصولات بطور کامل قبل از عرضه آزمایش میشوند تا از کیفیت و عملکرد آنها اطمینان حاصل شود. Unit Testing اولین سطح تست نرم افزار است که در آن کوچکترین قسمتهای قابل تست یک نرم افزار وجود دارد. این مورد برای تأیید صحت عملکرد هر واحد نرم افزاری طبق طراحی انجام می شود. تست برنامه‌ها در پایتون موضوعی عظیم است و می تواند با پیچیدگی های زیادی همراه باشد ، اما لازم نیست سخت باشد. روشهای زیادی برای تست کد شما وجود دارد. در این دوره با مهمترین ابزارها در این صنعت آشنا میشوید.


0

intro

5:30

رایگان

1

doctest

7:36

رایگان

2

unittest module

15:10

رایگان

3

fixtures

12:27

رایگان

4

nose

7:32

رایگان

5

pytest

5:54

رایگان

6

pytest fixtures

5:8

رایگان

7

pytest raises

3:1

رایگان