ویدیو آشنایی عمیق با function در پایتون
ویدیو آموزش generator در پایتون
ویدیو انواع None در پایتون

ویدیو انواع None در پایتون

امیرحسین بیگدلو
ویدیو توضیح انواع copy(Shallow, Deep) در پایتون
ویدیو آموزش انواع underscore در پایتون
ویدیو آناکوندا(anaconda) در پایتون
ویدیو تابع لامبدا(lambda) در پایتون
مونگارد