ویدیو آموزش list comprehension در پایتون
ویدیو آشنایی با namedTuples در پایتون
ویدیو آشنایی با orderedDict در پایتون
ویدیو آشنایی با assert در پایتون
ویدیو آشنایی عمیق با function در پایتون
ویدیو آموزش generator در پایتون
ویدیو انواع None در پایتون

ویدیو انواع None در پایتون

امیرحسین بیگدلو
ویدیو توضیح انواع copy(Shallow, Deep) در پایتون
ویدیو آموزش انواع underscore در پایتون
آشنایی با توابع Lambda در پایتون
مونگارد