دوره آموزش shell scripting

shell یک برنامه کاربری ویژه است که رابط کاربری را برای استفاده از خدمات سیستم عامل در اختیار کاربر قرار می دهد. دستورات قابل خواندن انسان را از کاربر می پذیرد و آنها را به چیزی تبدیل می کند که هسته سیستم عامل بتواند آن را درک کند. shell با ورود کاربر یا راه اندازی ترمینال شروع می شود. shell یک برنامه تعاملی است به این معنی که میتواند ورودی را از کاربر گرفته و اجرا کند. از آنجا که shell می تواند دستوراتی را به عنوان ورودی از فایل‌ها بگیرد، می‌توانیم این دستورات را در یک فایل بنویسیم و آنها را در shell اجرا کنیم تا از کارهای تکراری جلوگیری کنیم. این فایل‌ها را shell script یا shell program مینامند. shell scriptها ساختار نوشتاری مشابه زبان‌های برنامه‌نویسی دارند. اگر تجربه برنامه‌نویسی با زبان‌هایی مثل python, c, java را داشته باشید به راحتی میتوانید شروع به یادگیری کنید.


5:11:06


0

intro

9:50

رایگان

1

shebang

10:56

رایگان

2

variables

10:9

رایگان

3

arithmatic operations

13:48

رایگان

4

if-then

12:35

5

user input

16:44

6

tips

9:37

8

(( )), [[ ]]

5:23

9

error handling

12:10

11

while loop

9:50

12

until loop

2:40

13

for loop

9:34

14

loop control

4:43

15

redirect output

14:39

16

null/zero

5:27

17

redirect input

9:34

18

functions

9:50

20

return

5:58

21

source

6:59

22

regex

6:52

23

arrays

4:47

24

case

3:57

25

getopts

15:59

26

getopts args

22:23

30

exercise

11:42