توابع مربوط به لیست‌ ها در پایتون

May 2022


پایتون دارای تعدادی ساختار داده داخلی از جمله لیست است. ساختار داده ها راهی برای سازماندهی و ذخیره داده ها در اختیار ما قرار می دهد و ما می توانیم از روش های داخلی برای بازیابی یا دستکاری این داده ها استفاده کنیم.

 

در اینجا ، ما توابع داخلی پایتون را که می توانید برای کار با لیست ها استفاده کنید ، مرور می کنیم. ما مواردی را به لیست ها اضافه کرده و حذف می کنیم ، لیست ها را گسترش می دهیم ، لیست ها را برعکس و مرتب می کنیم و موارد دیگر.

 

مهم است که به خاطر داشته باشید که لیست ها انواع داده های mutable - یا قابل تغییر - هستند. بر خلاف رشته ها ، که تغییر ناپذیر هستند ، هر زمان که از تابعی در یک لیست استفاده می کنید ، بر خود لیست تأثیر می گذارید و نه یک کپی از لیست.

 


 

تابع append در پایتون

تابع append یک آیتم را به انتهای لیست اضافه می کند. فرض کنید لیستی از میوه ها را دارید که میخواهید به آخر این لیست یک آیتم اضافه کنید،‌ در اینصورت میتوانید از تابع append استفاده کنید:

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']
fruits.append("orange") 

 

اگر لیست را دوباره چاپ کنید میبینید که میوه جدید به آخر لیست اضافه شده است:

['apple', 'banana', 'cherry', 'orange']

 

همانطور که دیدید با تابع append پایتون یک آیتم به آخر لیست اضافه شد.

 


 

تابع insert در پایتون

تابع insert هم برای اضافه یک آیتم به لیست استفاده میشود با این تفاوت که میتوانید موقعیت آیتم جدید را نیز مشخص کنید. نحو تابع insert پایتون به شکل زیر است:

list.insert(pos, elmnt)

 

فرض کنید لیستی از رنگ ها را دارید و میخواهید یک آیتم جدید به ایندکس سوم اضافه کنید. در اینصورت میتوانید از تابع insert استفاده کنید:

colors = ['black', 'white', 'red']
colors.insert(1, 'blue')

 

برای استفاده از تابع insert ابتدا ایندکس و سپس آیتمی که میخواهید به لیست اضافه کنید را مشخص میکنید. اگر لیست بالا را دوباره چاپ کنیم:

>>> colors
['black', 'blue', 'white', 'red']

 

همانطور که دیدید با تابع insert پایتون توانستیم یک آیتم را به ایندکس خاصی اضافه کنیم.

 


 

تابع extend در پایتون

تابع extends برای ترکیب یک آبجکت با لیست پایتون است. این آبجکت باید قابل پیمایش بوده مانند tuple یا string. پس از ترکیب آیتم ها آبجکت به انتهای لیست اضافه خواهند شد.

 

فرض کنید لیست از حروف را دارید و میخواهید به این لیست چند حروف دیگر اضافه کنید. در اینصورت میتوانید از تابع extend پایتون استفاده کنید:

chars = ['a', 'b', 'c']
chars.extend('hello')

 

اگر لیست حروف را چاپ کنید میبیند که رشته hello به آخر لیست اضافه شده است:

>>> chars
['a', 'b', 'c', 'h', 'e', 'l', 'l', 'o']

 


 

تابع remove در پایتون

تابع remove پایتون برای حذف یک آیتم از لیست استفاده میشود. تابع remove یک آرگومان گرفته و اولین آیتمی که به آن همخوانی داشته باشد را حذف میکند.

 

فرض کنید که لیستی از حروف را دارید و میخواهید یک آیتم از این لیست حذف کنید. در اینصورت میتوانید از تابع remove استفاده کنید:

chars = ['a', 'b', 'c', 'b']
chars.remove('b')

 

اگر لیست chars را یکبار دیگر چاپ کنید متوجه خواهید شد که اولین آیتمی که با مورد درخواستی مطابقت داشته حذف شده است:

>>> chars
['a', 'c', 'b']

 

دقت کنید که تابع remove پایتون فقط اولین آیتم را حذف میکند و کاری با بقیه آیتم ها ندارد.

 


 

تابع pop در پایتون

تابع pop آیتمی که ایندکس آن را مشخص کرده اید را از لیست حذف کرده و مقدار حذف شده را return میکند. اگر به تابع pop ایندکسی را ارسال نکنید آخرین آیتم لیست را حذف میکند.

 

فرض کنید لیستی از حروف را دارید و میخواهید آیتمی که ایندکس 2 دارد را حذف کنید. در اینصورت میتوانید از تابع pop استفاده کنید:

>>> chars = ['a', 'b', 'c', 'd']
>>> chars.pop(2)
>>> chars
['a', 'b', 'd']

 

اگر به تابع pop هیچ عددی ارسال نکنید آخرین آیتم حذف خواهد شد:

>>> chars = ['a', 'b', 'c', 'd']
>>> chars.pop()
>>> chars
['a', 'b', 'c']

 

 

همانطور که دیدید آخرین آیتم توسط تابع pop حذف شد.

 


 

تابع index در پایتون

وقتی لیست ها طولانی می شوند ، شمارش اقلام برای ما دشوارتر می شود تا تعیین کنیم که مقدار خاصی در چه ایندکسی قرار دارد. تابع index برای گرفتن عدد ایندکس آیتم ها استفاده میشود. فرض کنید لیستی از حروف را دارید و میخواهید ایندکس حرف c را بگیرید، در اینصورت میتوانید از تابع index استفاده کنید:

>>> chars = ['a', 'b', 'c', 'd']
>>> chars.index('c')
2

 

همانطور که دیدید با تابع index توانستیم عدد ایندکس آیتم را دریافت کنیم.

 


 

تابع reverse در پایتون

از تابع reverse پایتون برای برعکس کردن یک لیست استفاده میشود. فرض کنید لیستی از حروف را دارید که میخواهید ترتیب آنها را برعکس کنید، در اینصورت میتوانید از تابع reverse استفاده کنید:

>>> chars = ['a', 'b', 'c', 'd']
>>> chars.reverse()
>>> chars
['d', 'c', 'b', 'a']

 

همانطور که دیدید لیست ما برعکس شد.

 


 

تابع clear در پایتون

وقتی کار ما با یک لیست تمام شد ، می توانیم با استفاده از تابع clear همه مقادیر موجود در آن را حذف کنیم. فرض کنید لیستی از حروف را دارید که میخواهید تمام آیتم های آن را حذف کنید، در اینصورت میتوانید از تابع clear استفاده کنید:

>>> chars = ['a', 'b', 'c', 'd']
>>> chars.clear()
>>> chars
[]

 


5:47:36


0

Intro

10:38

رایگان

1

Variable

12:30

رایگان

2

String

19:22

رایگان

3

List

8:46

رایگان

4

While

9:6

رایگان

5

If

8:37

رایگان

6

For

6:12

رایگان

7

range

4:17

رایگان

8

break, continue, pass

9:15

رایگان

9

Function

12:32

رایگان

10

List methods

12:11

رایگان

11

Tuple

8:29

رایگان

12

Set

7:47

رایگان

13

Dictionary

9:19

رایگان

14

Module

10:40

رایگان

15

fstring

5:35

رایگان

16

format

7:34

رایگان

17

File

17:14

رایگان

18

Scope

6:25

رایگان

19

OOP

12:15

رایگان

20

Method

20:19

رایگان

21

class/instance variable

14:7

رایگان

22

class/static method

13:25

رایگان

23

Inheritance

17:6

رایگان

24

Special methods

9:50

رایگان

25

Access points

11:12

رایگان

26

property

6:54

رایگان

27

Exceptions

21:17

رایگان

28

Standard library

12:51

رایگان

29

Docstring

10:49

رایگان

30

Virtualenv

11:2

رایگان


دوره‌های پیشنهادی

دوره اول آموزش جنگو(django)

دوره اول آموزش جنگو(django)

دوره آموزش GraphQL در پایتون

دوره آموزش GraphQL در پایتون

دوره آموزش Celery

دوره آموزش Celery

ارسال نظر

تلاش میکنم سوالات شما را در کمتر از یک روز پاسخ بدم