ویدیو آموزش hash در پایتون

امیرحسین بیگدلو
ویدیو آشنایی با if name == main در پایتون
ویدیو تفاوت بین is و == در پایتون
مونگارد