آموزش فانکشن های any و all در پایتون

May 2020

در این ویدیو با فانکشن های any و all در پایتون آشنا میشوید. هر دوی این فانکشن ها یک آبجکت iterable گرفته و نسبت به آیتم های داخل آنها True یا False برمیگردانند.

فانکشن any در صورتی که فقط یکی از آیتمهای آبجکت iterable برابر True باشد، True برمیگرداند در غیر اینصورت False برگشت میدهد:

>>> x = [1, 0, False]
>>> any(x)
True

>>> y = [0, False, 0]
>>> any(y)
False

در کد بالا چون لیست x مقدار 1 را دارد به نتیجه any برابر True است اما در لیست y چون تمام مقادیر False هستند نتیجه any برابر False است.

 

فانکشن all فقط در صورتی که تمام مقادیر آبجکت iterable برابر True باشد نتیجه True برمیگرداند در غیر اینصورت اگر حتی فقط یکی از آیتم ها برابر False باشد نتیجه False برمیگرداند:

>>> x = [True, 1, 0]
>>> all(x)
False

>>> y = [True, 1, 1]
>>> all(y)
True

نکته: فانکشن های any و all میتوانند بروی تمام آبجکتهای iterable مثل list, set, tuple, dictionary کار کنند

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید