ویدیو کار با ChoiceField در جنگو
ویدیو کار با content types در جنگو
آموزش manager جنگو

آموزش manager جنگو

امیرحسین بیگدلو
ویدیو آموزش aggregation در جنگو

ویدیو آموزش middleware در جنگو

امیرحسین بیگدلو
مونگارد