دوره آموزش Multi Threading در پایتون

process یک برنامه کامپیوتری قابل اجرا است. هر process میتواند درون خود یک یا چند وظیفه داشته باشد. هر وظیفه یک Thread است. Thread کوچکترین واحد یک process است که میتواند توسط سیستم عامل برنامه ریزی شود. Threadها میتوانند با اشتراک گذاری حافظه RAM کنار یکدیگر کار کنند، به این معنی که میتوانند به کد، ساختار و مقدار متغیرهای یکدیگر دسترسی داشته باشند. هر process حداقل یک Thread دارد. یک process میتواند به صورت همزمان چندین Thread را ایجاد و اجرا کند.


0

intro

14:41

رایگان

1

creating threads

10:14

رایگان

3

daemon

6:52

6

Lock

14:52

7

RLock

4:16

8

Semaphore

9:55

9

Timer

1:40

10

Event

10:15

11

done

1:12

رایگان