معرف دوره آموزش matplotlib


در این ویدیو با فریمورک matplotlib در پایتون آشنا میشید


0

intro

3:41

رایگان

1

plot

6:40

رایگان

2

styles

7:26

رایگان