آشنایی با مفاهیم پایگاه داده

May 20236:31:06


0

intro

6:10

رایگان

1

database

12:22

رایگان

2

sql

15:34

رایگان

3

table

20:29

4

select

32:31

5

insert

15:49

6

primary key

13:54

7

foreign key

28:2

8

relations

21:8

9

join

26:38

10

group by

17:8

11

normalization

22:43

12

keys

16:20

13

union

7:37

14

check

11:5

15

ERD

18:40

16

design patterns

25:0

18

boyce

18:12

19

transaction

13:9

20

index

14:18

21

subquery

18:10

22

done

2:28


دوره‌های پیشنهادی

دوره آموزش مونگو دی بی(mongodb)

دوره آموزش مونگو دی بی(mongodb)

دوره آموزش دیتابیس پستگرس (postgresql)

دوره آموزش دیتابیس پستگرس (postgresql)

دوره آموزش elastic search

دوره آموزش elastic search

ارسال نظر

تلاش میکنم سوالات شما را در کمتر از یک روز پاسخ بدم