ویدیو آموزش متد missing در پایتون

امیرحسین بیگدلو 3 ماه قبل

متد __missing__ پایتون رفتار یک دیکشنری را در زمان فراخوانی کلیدی که وجود ندارد مشخص میکند. به طور دقیقتر، اگر در یک دیکشنری کلیدی را درخواست کنید که وجود نداشته باشد متد __getitem__ اقدام به فراخوانی متد __missing__ خواهد کرد. مقداری که در متد __missing__ برگشت میدهید جایگزین خطای KeyError خواهد شد.

 

به عنوان مثال، در کد زیر یک دیکشنری ایجاد کرده ایم که درصورت فراخوانی کلید ناموجود خود کلید را برگشت میدهد:

>>> class MyDict(dict):
...     def __missing__(self, key):
...         return key


>>> users = MyDict({'amir':12, 'jack':34})

>>> users['amir']
12

>>> users['bob']
bob

 

ویدیوهای مشابهآموزش ماژول inspect پایتون
امیرحسین بیگدلو

ارسال نظر


shayan

1 سال قبل پاسخ به نظر

عالی خسته نباشید

ارسال نظرمونگارد