لیست مهمترین متدهای string در پایتون

October 2021

لیست مهمترین متدهای string در پایتون

پایتون یک زبان عالی است. یادگیری آن نسبتاً آسان است و نحوی بصری دارد. انتخاب غنی کتابخانه ها نیز به محبوبیت و موفقیت پایتون کمک می کند. با این حال ، این فقط مربوط به کتابخانه های شخص ثالث نیست. پایگاه پایتون نیز متدها و فانکشن‌های متعددی را برای تسریع و سهولت کارهای معمولی در علم داده ارائه می دهد.

ویدیو پیشنهادی: آموزش stringها در پایتون

در این مقاله، ما مهمترین متدهای داخلی مربوط stringها در پایتون را میبینیم. ممکن است قبلاً با برخی از آنها آشنا باشید ، اما برخی از موارد نادر را نیز خواهیم دید. متدها کاملاً خود توضیح هستند، بنابراین من بیشتر بر روی مثالها تمرکز می کنم تا نحوه استفاده از آنها را نشان دهم.


 

1. متد capitalize

اولین کاراکتر رشته را بزرگ میکند:

>>> txt = "hello, and welcome to my world."
>>> txt.capitalize()

# Hello, and welcome to my world.

 

 

2. متد center

طول رشته را زیاد کرده و آن را در وسط قرار میدهد:

>>> txt = "banana"
>>> txt.center(20)

#    banana    

 

>>> txt = "banana"
>>> txt.center(20, "O")

# OOOOOOObananaOOOOOOO

 

 

3. متد count

تعداد دفعاتی که یک مقدار در یک رشته تکرار شده است را برمیگرداند:

>>> txt = "I love apples, apple are my favorite fruit"
>>> txt.count("apple")

# 2

 

همچنین میتوانید مکان شمارش را با ایندکس مشخص کنید. در کد پایین مشخص کرده‌ایم که جستجو از ایندکس 10 تا 24 باشد:

>>> txt = "I love apples, apple are my favorite fruit"

>>> txt.count("apple", 10, 24)

# 1

 

 

4. متد encode

برای تبدیل رشته به utf-8 استفاده میشود:

>>> txt = "My name is Ståle"
>>> txt.encode()

# b'My name is St\xc3\xe5le'

 

 

5. متد endswith

چک میکند که آیا یک رشته با کاراکتر خاصی تمام میشود یا خیر. این متد در جواب True یا False برمیگرداند:

>>> txt = "Hello, welcome to my world"
>>> txt.endswith("d")

# True

 

 

6. متد expandtabs

سایز tab را بر تعداد کاراکتر خالی مشخص میکند. مثلا در کد زیر تعداد tab برابر با 2 کاراکتر خالی خواهد بود:

>>> txt = "H\te\tl\tl\to"
>>> txt.expandtabs(2)


# H e l l o

 

 

7. متد find

چک میکند که آیا یک مقدار در یک رشته وجود دارد یا خیر. اگر وجود داشته باشد ایندکس آنرا برمیگرداند اگرنه عدد -1 را برمیگرداند:

>>> txt = "Hello, welcome to my world."
>>> txt.find("welcome")

# 7

 

 

8. متد format

یک متغیر را در یک رشته جایگذاری میکند:

>>> txt = "For only {price} dollars!"
>>> txt.format(price = 49)

# For only 49 dollars!

 

 

9. متد index

چک میکند که آیا یک مقدار در یک رشته وجود دارد یه خیر. اگر وجود داشته باشد ایندکس آنرا برمیگرداند اگرنه ارور خواهد داد:

>>> txt = "Hello, welcome to my world."
>>> txt.index("welcome")

# 7

 

txt = "Hello, welcome to my world."

x = txt.index("bye")

# Traceback (most recent call last):
# File "./prog.py", line 3, in <module>
# ValueError: substring not found

 

 

10. متد isalnum

چک میکند که آیا تمام کاراکترهای رشته alphanumeric (ترکیب عدد و حروف) باشند. این متد True یا False برمیگرداند:

>>> txt = "Company12"
>>> txt.isalnum()

# True

 

>>> txt = "Company 12"
>>> txt.isalnum()

# False

 

 

11. متد isalpha

چک میکند که آیا تمام کاراکترهای رشته حروف باشند. True یا False برمیگرداند:

>>> txt = "CompanyX"
>>> txt.isalpha()

# True

 

>>> txt = "Company10"
>>> txt.isalpha()

# False

 

 

12. متد isascii

چک میکند که آیا تمام کاراکترهای رشته ascii باشند. True یا False برمیگرداند:

>>> txt = "Company123"
>>> txt.isascii()

# True

 

 

13. متد isdecimal

چک میکند که آیا تمام کاراکترهای رشته decimal باشند. True یا False برمیگرداند:

>>> a = "\u0033" #unicode for 3
>>> b = "\u0047" #unicode for G

>>> a.isdecimal()
>>> b.isdecimal()

# True
# False

 

 

14. متد isdigit

چک میکند که آیا تمام کاراکترهای رشته عدد باشند. True یا False برمیگرداند:

>>> a = "50800"
>>> b = "50800a"

>>> a.isdigit()
>>> b.isdigit()

# True
# False

 

 

15. متد isidentifier

چک میکند که رشته identifier باشند. True یا False برمیگرداند. رشته‌ای به عنوان identifier شناخته میشود که در آن فقط عدد، حروف و underscore(_) باشد. همچنین نباید با عدد شروع شود یا دارای فاصله باشد:

a = "MyFolder"
b = "Demo002"
c = "2bring"
d = "my demo"

a.isidentifier() # True
b.isidentifier() # True
c.isidentifier() # False
d.isidentifier() # False

 

 

16. متد islower

چک میکند که آیا تمام حروف رشته کوچک باشند. True یا False برمیگرداند:

a = "Hello world!"
b = "hello 123"
c = "mynameisPeter"

a.islower() # False
b.islower() # True
c.islower() # False

 

 

17. متد isnumeric

چک میکند که آیا تمام کاراکترهای رشته عدد باشند. True یا False برمیگرداند:

a = "\u0030" #unicode for 0
b = "\u00B2" #unicode for ²
c = "10km2"
d = "-1"
e = "1.5"

a.isnumeric() # True
b.isnumeric() # True
c.isnumeric() # False
d.isnumeric() # False
e.isnumeric() # False

 

 

18. متد isprintable

چک میکند که آیا تمام حروف رشته printable باشند. True یا False برمیگرداند. مثلا کاراکتر newline قابل print نیستند:

>>> txt = "Hello!\nAre you #1?"
>>> txt.isprintable()

# False

 

 

19. متد isspace

چک میکند که آیا تمام کاراکترهای رشته فاصله باشند. True یا False برمیگرداند:

a = "  s  "
b = "    "

a.isspace() # False
b.isspace() # True

 

 

20. متد isupper

چک میکند که آیا تمام حروف رشته بزرگ باشند. True یا False برمیگرداند:

a = "Hello World!"
b = "hello 123"
c = "MY NAME IS PETER"

a.isupper() # False
b.isupper() # False
c.isupper() # True

 

 

21. متد join

چند رشته را با کاراکتر خاصی به هم میچساند:

>>> myTuple = ("John", "Peter", "Vicky")
>>> "=".join(myTuple)


# John=Peter=Vicky

 

 

22. متد lower

یک رشته را به حروف کوچک تبدیل میکند:

>>> txt = "Hello my FRIENDS"
>>> txt.lower()

# hello my friends

 

 

23. متد partiton

یک رشته را به سه بخش تقسیم میکند. 1. قبل از الگو 2. الگو 3. بعد از الگو

>>> txt = "I could eat bananas all day"
>>> txt.partition("bananas")

# ('I could eat ', 'bananas', ' all day')

 

 

23. متد replace

یک مقدار را با یک مقدار دیگر جایگزین میکند:

>>> txt = "I like bananas"
>>> txt.replace("bananas", "apples")

# I like apples

 

 

24. متد split

یک رشته را کاراکتر خاصی تکه میکند:

>>> txt = "hello, my name is Peter, I am 26 years old"
>>> x = txt.split(", ")

# ['hello', 'my name is Peter', 'I am 26 years old']

 

 

25. متد startswith

چک میکند که آیا یک رشته با کاراکتر خاصی شروع میشود یا خیر:

>>> txt = "Hello, welcome to my world."
>>> txt.startswith("Hello")

# True

 

 

26. متد strip

فاصله‌های خالی را از یک رشته حذف میکند:

>>> txt = "   banana   "
>>> txt.strip()

# banana

 

 

27. متد swapcase

کاراکترهای کوچک را به بزرگ و کاراکترهای بزرگ را به کوچک تبدیل میکند:

>>> txt = "Hello My Name Is PETER"
>>> x = txt.swapcase()

# hELLO mY nAME iS peter

 

 

28. متد upper

تبدیل کاراکترهای کوچک به بزرگ:

>>> txt = "Hello my friends"
>>> x = txt.upper()

# HELLO MY FRIENDS

 

مقالات مرتبط

نحوه پیکربندی احراز هویت مبتنی بر کلید SSH در سرور لینوکس

مقایسه پایتون و نودجی‌اس

راهنمایی کامل پایتون و rest api

14 روش برای افزایش سرعت پایتون