آموزش تابع abs پایتون

May 2022

آموزش تابع abs پایتون

در این آموزش با استفاده از چند مثال، نحوه کار تابع abs پایتون را به شما نشان میدهیم. تابع abs پایتون هر عدد منفی را مثبت می کند، در حالی که اعداد مثبت تغییری نمیکنند. قدر مطلق هر عددی همیشه مثبت است. برای هر عدد مثبت، قدر مطلق خود عدد است و برای هر عدد منفی، قدر مطلق در عدد منفی 1- ضرب می شود.

 

 

سینتکس تابع abs پایتون

نحوه نگارش تابع abs پایتون به شکل زیر است:

abs(num)

 

تابع abs پایتون فقط یک پارامتر ورودی میگیرد. پارامتر num میتواند یک عدد صحیح(integer) یا یک عدد اعشاری(float) یا یک عدد پیچیده(complex) باشد.

 

 

مقدار بازگشتی تابع abs پایتون

مقدار برگشتی تابع abs بستگی به نوع پارامتری دارد که به آن ارسال کرده اید:

 

 

مثال تابع abs پایتون

در مثال اول از یک عدد صحیح منفی و یک عدد اعشاری منفی استفاده میکنیم:

# random integer
integer = -20
print('Absolute value of -20 is:', abs(integer))

#random floating number
floating = -30.33
print('Absolute value of -30.33 is:', abs(floating))

 

اگر کد بالا را اجرا کنید، نتیجه به شکل زیر خواهد بود:

Absolute value of -20 is: 20
Absolute value of -30.33 is: 30.33

 

در مثال دوم از یک عدد پیچیده استفاده میکنیم، که در این صورت تابع abs مقدار این عدد را محاسبه کرده و برمیگرداند:

# random complex number
complex = (3 - 4j)
print('Magnitude of 3 - 4j is:', abs(complex))

 

اگر کد بالا را اجرا کنید، نتیجه به شکل زیر خواهد بود:

Magnitude of 3 - 4j is: 5.0

 

مقالات مرتبط

nginx چیست؟ به همراه دوره آموزش کانفیگ و راه اندازی nginx

چرا پایتون برای استارتاپ شما عالی است؟

راهنمایی کامل پایتون و rest api

14 روش برای افزایش سرعت پایتون