تابع abs - قدر مطلق در پایتون

May 2022

تابع abs - قدر مطلق در پایتون

در این آموزش با استفاده از چند مثال، نحوه کار تابع abs پایتون را به شما نشان میدهیم. تابع abs پایتون هر عدد منفی را مثبت می کند، در حالی که اعداد مثبت تغییری نمیکنند. قدر مطلق هر عددی همیشه مثبت است. برای هر عدد مثبت، قدر مطلق خود عدد است و برای هر عدد منفی، قدر مطلق در عدد منفی 1- ضرب می شود.

 

 

سینتکس تابع abs پایتون

نحوه نگارش تابع abs پایتون به شکل زیر است:

abs(num)

 

تابع abs پایتون فقط یک پارامتر ورودی میگیرد. پارامتر num میتواند یک عدد صحیح(integer) یا یک عدد اعشاری(float) یا یک عدد پیچیده(complex) باشد.

 

 

مقدار بازگشتی تابع abs پایتون

مقدار برگشتی تابع abs بستگی به نوع پارامتری دارد که به آن ارسال کرده اید:

 

 

مثال قدر مطلق تابع abs پایتون

در مثال اول از یک عدد صحیح منفی و یک عدد اعشاری منفی استفاده میکنیم:

# random integer
integer = -20
print('Absolute value of -20 is:', abs(integer))

#random floating number
floating = -30.33
print('Absolute value of -30.33 is:', abs(floating))

 

اگر کد بالا را اجرا کنید، نتیجه به شکل زیر خواهد بود:

Absolute value of -20 is: 20
Absolute value of -30.33 is: 30.33

 

در مثال دوم از یک عدد پیچیده استفاده میکنیم، که در این صورت تابع abs مقدار این عدد را محاسبه کرده و برمیگرداند:

# random complex number
complex = (3 - 4j)
print('Magnitude of 3 - 4j is:', abs(complex))

 

اگر کد بالا را اجرا کنید، نتیجه به شکل زیر خواهد بود:

Magnitude of 3 - 4j is: 5.0

 

مقالات مرتبط

GraphQL چیست؟

پایتون در توسعه وب: مزایا و معایب و فریم ورک ها

10 روش برای ریفکتور کردن کدهای پایتونی

جنگو چیست و چرا برای ساخت وب‌سایت فوق‌العاده است؟