آموزش حمله LFI

February 2020

فقط افرادی که عضویت ویژه دارند قادر به دیدن ویدیوها میباشند


0

intro

3:36

رایگان

1

sql injection (قسمت اول)

16:46

رایگان

2

sql injection (قسمت دوم)

7:13

رایگان

3

sql injection (قسمت سوم)

9:32

رایگان

9

XSS (reflected)

11:10

10

XSS (stored)

8:57

11

XSS (dom)

8:29

13

CSRF

14:3

15

file upload

4:47

16

LFI

4:42

17

RFI

5:27

18

Brute Force

14:18

19

XXE

8:33

20

done

2:1

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید