آموزش تغییر اندازه آرایه ها در numpy


در این ویدیو با سه متد resize, delete و insert آشنا میشوید که برای تغییر اندازه، حذف یک المان و وارد کردن یک المان هستند


0

intro

2:59

رایگان

1

creating array(قسمت اول)

5:15

رایگان

2

creating array(قسمت دوم)

5:41

رایگان

3

basic operations

5:15

رایگان

4

indexing

7:22

رایگان

5

stack

3:42

رایگان

6

split

3:31

رایگان

7

resize

3:53

رایگان

8

copy

5:20

رایگان

9

done

0:53

رایگان