دوره آموزش ساخت وبسایت QA با جنگو

در این دوره با استفاده از جنگو یک وبسایت QA مثل stackoverflow ایجاد خواهیم کرد. تمام موارد مهمی که از دوره‌های قبلی جنگو جا مانده‌اند در این دوره گفته خواهند شد. قبل از دیدن این دوره، باید تمام دوره‌های قبلی مربوط به جنگو را دیده باشید. فایل‌های این دوره را میتوانید از این لینک دانلود کنید.


0

intro

4:9

رایگان

1

creating project

8:8

رایگان

2

user register

19:2

رایگان

3

user login

15:10

رایگان

4

QA models

8:14

6

Q

16:51

7

aggregation

14:19

9

SearchVector

7:2

11

middleware

13:27

13

user dashboard

6:15

14

create question

10:50

15

taggit

16:59

17

creating answer

12:18