الگوریتم remove min در پایتون

December 2020


در این ویدیو با الگوریتم remove min در پایتون آشنا میشوید. این الگوریتم یک لیست از اعداد را گرفته و کوچکترین عضو را حذف میکند


3:06:52


0

intro

5:18

رایگان

1

complexity

9:4

رایگان

2

constant complexity

5:13

رایگان

3

log complexity

5:17

رایگان

4

linear complexity

3:49

رایگان

5

polynomial complexity

3:5

رایگان

6

exponential complexity

3:58

رایگان

7

limit

10:25

رایگان

8

top one

8:57

رایگان

9

caesar cipher

19:43

رایگان

10

search insert

9:41

رایگان

11

is isomorphic

10:23

رایگان

12

a1z26 cipher

6:35

رایگان

13

bead sort

8:56

رایگان

14

buy-sell stock

9:32

رایگان

15

zig zag iterator

6:37

رایگان

16

move zeros

2:52

رایگان

17

remove min

4:56

رایگان

18

OneTimePad cipher

9:32

رایگان

19

two sum

5:7

رایگان

20

rotate

6:10

رایگان

21

search range

9:7

رایگان

22

linear search

4:34

رایگان

23

binary search

6:45

رایگان

24

first occurrence

4:6

رایگان

25

last occurrence

5:28

رایگان

26

done

1:42

رایگان


دوره‌های پیشنهادی

دوره آموزش تست نویسی در پایتون

دوره آموزش تست نویسی در پایتون

دوره آموزش Multi Threading در پایتون

دوره آموزش Multi Threading در پایتون

دوره آموزش RabbitMQ

دوره آموزش RabbitMQ

ارسال نظر

تلاش میکنم سوالات شما را در کمتر از یک روز پاسخ بدم

علی انصاری

April 2021

سلام استاد، این الگوریتم را بی خودی پیچیده شده میشه به روش زیر راحت پیاده سازی کرد

def remove_min(arr):
min = arr[0]
for i in arr:
if min > i :
min = i

x = arr.count(min)

for i in range(x):
arr.remove(min)

return arr,min

print(remove_min([1,3,6,2,4,-2,-1,-2,-2,9]))

ارسال نظر