الگوریتم is isomorphic در پایتون

October 2020


در این ویدیو با الگوریتم is isomorphic در پایتون آشنا میشوید. این الگوریتم دو string را گرفته و مشخص میکند که آیا این دو رشته با یکدیگر متقارن هستند یا نه. روش کار این الگوریتم به این شکل است که ابتدا تعداد کاراکترهای دو string را با هم مقایسه میکند و اگر با یکدیگر برابر نبودند False برگشت داده میشود. در صورت برابر بودن تعداد کاراکترها، حروف هر string را با حروف string دیگر متناظر قرار میدهد و در صورت تکرار حروف، باید با حرفی که قبلا متناظر بوده برابر باشد. در غیر اینصورت False برگشت داده خواهد شد.


0

intro

5:18

رایگان

1

complexity

9:4

رایگان

2

constant complexity

5:13

رایگان

3

log complexity

5:17

رایگان

4

linear complexity

3:49

رایگان

5

polynomial complexity

3:5

رایگان

6

exponential complexity

3:58

رایگان

7

limit

10:25

رایگان

8

top one

8:57

رایگان

9

caesar cipher

19:43

رایگان

10

search insert

9:41

رایگان

11

is isomorphic

10:23

رایگان

12

a1z26 cipher

6:35

رایگان

13

bead sort

8:56

رایگان

14

buy-sell stock

9:32

رایگان

15

zig zag iterator

6:37

رایگان

16

move zeros

2:52

رایگان

17

remove min

4:56

رایگان

18

OneTimePad cipher

9:32

رایگان

19

two sum

5:7

رایگان

20

rotate

6:10

رایگان

21

search range

9:7

رایگان

22

linear search

4:34

رایگان

23

binary search

6:45

رایگان

24

first occurrence

4:6

رایگان

25

last occurrence

5:28

رایگان

26

done

1:42

رایگان

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید